به گزارش تبسم، فعالیت ها و اهداف شورای دوره پنجم در کارگروهی که از تیرماه شروع به کار کرد، تدوین و مشخص شد. هدف از صدور این منشور، تبیین ماموریت ها و ارزش ها و در نهایت سیاست های این شورا بوده است.

قرار است این منشور در ۴۰ سیاست طراحی شود و عنوان این منشور (۴۰ ستون شهر فردا) خواهد بود که کلیات این منشور امروز در جلسه علنی شورا به تصویب رسید.