به گزارش تبسم، علیرضا نصر اصفهانی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: مدتی قبل از طریق دبیرخانه شورای اسلامی شهر اصفهان فراخوانی از طریق روزنامه های محلی و شبکه های اجتماعی ارسال شد که در آن از کلیه کاندیداهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان درخواست شد برنامه ها، پیشنهادات و طرح های مدنظر خود را که در زمان تبلیغات در منظر مردم قرار دادند جهت استفاده به دبیرخانه ارسال کنند که هنوز اقدام قابل توجهی از سوی این افراد صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: فرصت را مغتنم شمرده و بار دیگر از این افراد و گروه های سیاسی که صاحب لیست بودند درخواست دارم به این مهم توجه کنند و اعضای شورای دوره پنجم را در جهت برنامه های تنظیمی خود سوق دهند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه صحبت های خود، عنوان کرد: این روزها خبر از انتقال آب به طرح بن- بروجن می رسد که متاسفانه بر اساس این طرح قرار است که برداشتی معادل ۵۰ میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود برداشت شده و به بروجن انتقال داده شود.

وی افزود: هرچند در طرح های قبلی قرار بر این بود که بعد از بهره برداری کامل تونل سوم کوهرنگ این اتفاق بیفتد اما متاسفانه قبل از اینکه تونل سوم مورد بهره برداری کامل قرار گیرد و سد آن احداث و کل ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب برداشت شود در اقدامی مبادرت به برداشت این آب کرده اند که از استاندار اصفهان، سازمان آب منطقه ای و دیگر مراجع ذیربط تقاضا دارم که بر روی این مسأله تأمل بیشتری داشته باشند.

نصر اصفهانی با بیان اینکه انتقال آب به بروجن نباید سهم آب زاینده رود را تحت تاثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: با وضعیتی که امروز از زاینده رود شاهد هستیم اگر این طرح اجرا شود، آب رودخانه زاینده رود را از دست می دهیم و زاینده رود ما در میان همه ناباوری ها به مرده رودی تبدیل می شود که به طور حتم برای مردم شهر اصفهان چنین وضعیتی قابل تحمل نخواهد بود.